Privacy

Het Bergerveerhuis Koor Privacyverklaring

Het Bergerveerhuis Koor (BVHK) respecteert uw privacy. Het BVHK verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien en voor zover u daar zelf voor heeft gekozen (bijvoorbeeld bij aanmelding als lid, door deelneming aan activiteiten van Het BVHK). Het BVHK verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website, tenzij u ervoor kiest die gegevens aan ons te verstrekken. Klik hier voor een overzicht van de soort gegevens die Het BVHK verzamelt.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
Het BVHK gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt Het BVHK uw gegevens om aan dat verzoek te voldoen.
Het BVHK verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Klik hier voor de lijst van persoonsgegevens die Het BVHK bewaart

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Leden
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens binnen drie maanden na de beëindigingsdatum vernietigd. Een uitzondering geldt voor foto’s en video’s van verenigingsactiviteiten: deze kunnen voor onbepaalde tijd door Het BVHK worden bewaard en gepubliceerd.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
Uw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging.  Alle gegevens zijn uitsluitend voor geautoriseerde personen toegankelijk (bestuursleden, systeembeheerder en ledenadministrateur). Voor gegevens ten behoeve van de contributie-inning gelden extra beperkingen (alleen toegang voor systeembeheerder en ledenadministrateur).

Doorklikken naar andere sites
Op sommige pagina’s van Het BVHK-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere organisaties. Het BVHK draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door die andere organisaties. Het BVHK raadt u dan ook aan het beleid of de verklaring over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-HBVHK-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden van die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Het BVHK.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u Het BVHK per e-mail bereiken op ledenadministratie@HBVHK-nh.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Het BVHK met uw gegevens omgaat.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Het BVHK kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@HBVHK-nh.nl. Hierop wordt binnen één maand gereageerd.

Wijzigingen
Het BVHK behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal in het Nieuwsblad en op deze pagina bekend worden gemaakt. Het BVHK adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.